2551

:

ประวัติคณะ

ก่อสร้างอาคารศูนย์สันสกฤตศึกษาแห่งใหม่ที่บริเวณถนนพัฒนาการ เขตทวีวัฒนา โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรได้งบจากรัฐบาลในปี 2550 และได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2551

ศ. ดร. ประเสริฐ ณ นคร ทำพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารศูนย์สันสกฤตศึกษาแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2551
อาคารศูนย์สันสกฤตศึกษาแห่งใหม่ที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว ตั้งอยู่บริเวณถนนพัฒนาการ เขตทวีวัฒนา