2551

:

กิจกรรมนักศึกษา

คณะโบราณคดี จัดเสวนา “อันเนื่องด้วยความตาย” เนื่องในงานวันสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ระหว่างวันที่ 21-27 มิถุนายน 2551 และเป็นปีที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ สิ้นพระชนม์ คณะโบราณคดีจึงจัดเสวนาวิชาการในหัวข้อเกี่ยวกับการพระศพและการศพ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน

สูจิบัตรงานเสวนา “อันเนื่องด้วยความตาย” เนื่องในวันสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ระหว่างวันที่ 21-27 มิถุนายน 2551