2551

:

กิจกรรมนักศึกษา

โครงการสนทนาวันศุกร์ ของนักศึกษาคณะโบราณคดี จัดเสวนา “เขาพระวิหาร : ความข้อใหม่ทางวิชาการที่กัมพูชาและยูเนสโกขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก” วันที่ 11 กรกฎาคม 2551 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การเสวนาหัวข้อ “เขาพระวิหาร : ความข้อใหม่ทางวิชาการที่กัมพูชาและยูเนสโกขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก” จัดโดยโครงการสนทนาวันศุกร์ ของนักศึกษาคณะโบราณคดี วันที่ 11 กรกฎาคม 2551