หลังจากกัมพูชาได้ยื่นคำขอต่อคณะกรรมการมรดกโลก เพื่อขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2550 ฝ่ายไทยได้ยื่นทักท้วงรัฐบาลกัมพูชาแต่ไม่เป็นผล และในวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 ปราสาทพระวิหาร เฉพาะตัวปราสาท ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยมติของคณะกรรมการมรดกโลกในการประชุมสามัญครั้งที่ 32 ณ เมือง ควิเบก ประเทศแคนาดา ฝ่ายไทยไม่ยินยอม จนมีเหตุปะทะกับฝ่ายกัมพูชา และมีกระแสเรียกร้องมาอย่างต่อเนื่อง 

ทางเข้าปราสาทพระวิหาร ถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2550
ปราสาทพระวิหาร ถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2550