2552

:

ประวัติคณะ

รายงานการวิจัย เมืองลำพูน จากหลักฐานทางโบราณคดี ศิลปะและเอกสารทางประวัติศาสตร์ โดย ศ. ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

เจดีย์กู่กุด วัดจามเทวี จ. ลำพูน
ที่มา : http://art-in-sea.com/th/data/myanmar-art/item/358-haripunchai_art1.html