2552

:

ประวัติคณะ

เวียงท่ากาน : พัฒนาการของเมืองโบราณจากหลักฐานโบราณคดีและศิลปกรรม โดย ศ. ดร. ศักดิ์ชัย สายสิง

โถลายคราม ขุดพบในเขตเวียงท่ากาน จ. เชียงใหม่
ที่มา : https://www.facebook.com/Wiangthakan