2552

:

กิจกรรมนักศึกษา

ตั้ง ชมรมสืบศิลป์ถิ่นใต้ ของสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยธัชวิทย์ ทวีสุข เป็นผู้ก่อตั้ง/ประธานชมรมคนแรก เพื่อให้นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย และผู้ที่มีความสนใจทั่วไป ได้ศึกษาและสัมผัสศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี คติความเชื่อ และวิถีชีวิตของชาวใต้ โดยเปิดพื้นที่ให้ชมรมเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี รู้คุณค่าของภูมิปัญญาชาวใต้ และอนุรักษ์ให้คงอยู่ รวมถึงมีการสืบสานแก่เยาวชนคนรุ่นหลังต่อไป

ตราสัญลักษณ์ชมรมสืบศิลป์ถิ่นใต้
การเล่นดนตรีแบบวัฒนธรรมภาคใต้ประกอบการแสดงของชมรมสืบศิลป์ถิ่นใต้
กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมทางภาคใต้ของชมรมสืบศิลป์ถิ่นใต้