2553

:

ประวัติคณะ

รายงานการวิจัย พระพุทธรูปในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและความเชื่อของคนไทย โดย ศ. ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

หนังสือ พระพุทธรูปในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและความเชื่อของคนไทย โดย ศ. ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์ พิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. 2556