2553

:

ประวัติคณะ

รายงานการวิจัย การทำนุบำรุงศาสนสถานและโบราณสถาน : อำนาจและวิธีการ โดย ศ. ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

รายงานการวิจัย การทำนุบำรุงศาสนสถานและโบราณสถาน : อำนาจและวิธีการ โดย ศ. ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์ พิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. 2553