2553

:

ประวัติคณะ

หนังสือ ลวดลายในศิลปะทวารวดี การศึกษา “ที่มา” และการตรวจสอบกับศิลปะอินเดียสมัยคุปตะ-วกาฏกะ โดย ผศ. ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

หนังสือ ลวดลายในศิลปะทวารวดี การศึกษา “ที่มา” และการตรวจสอบกับศิลปะอินเดียสมัยคุปตะ-วกาฏกะ โดย ผศ. ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี พิม์เผยแพร่ พ.ศ. 2553