2553

:

ประวัติคณะ

หมวดวิชาประวัติศาสตร์ร่วมกับอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะร่วมกันทำโครงการวิจัย “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ย่านเก่าในกรุงเทพมหานคร: รายงานผลสำรวจ บันทึกข้อมูลพื้นที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ (240 รายการ)”

หนังสือ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ย่านเก่าในกรุงเทพมหานคร: รายงานผลสำรวจ บันทึกข้อมูลพื้นที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ (240 รายการ) โดย สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ และคณะ พิมพ์ครั้งแรก 2554