2553

:

กิจกรรมนักศึกษา

โครงการโบราณคดีอาสาเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม หรือที่นักศึกษาเรียกกันติดปากว่า “ค่ายใต้” เป็นหนึ่งในโครงการการสำคัญของชมรมสืบศิลป์ถิ่นใต้ ที่เริ่มดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่ พ.ศ. 2553 โดยมีนายยอดดนัย สุขเกษม เป็นแกนนำริเริ่มร่วมกับกลุ่มเพื่อนนักศึกษาโบราณคดี รุ่น 55

กิจกรรมของค่ายต้องการให้นักศึกษาคณะโบราณคดีรุ่นใหม่มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อการดูแล รักษา และใช้ประโยชน์จากทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน

เอกสารโครงการโบราณคดีอาสาเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ณ อ. ชัยบุรี จ. พัทลุง วันที่ 20-30 ตุลาคม 2553
ค่ายโบราณคดีอาสาฯ (ค่ายใต้) ครั้งที่ 1 ที่ อ. ชัยบุรี จ. พัทลุง ปีการศึกษา 2553
ค่ายโบราณคดีอาสาฯ (ค่ายใต้) ครั้งที่ 1 ที่ อ. ชัยบุรี จ. พัทลุง ปีการศึกษา 2553