2553

:

กิจกรรมนักศึกษา

งานเสวนา Black Death โรคห่า กาฬโรค ยุคพระเจ้าอู่ทอง : ฝังโลกเก่า ฟื้นโลกใหม่ ได้ราชอาณาจักรสยาม จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับโครงการสนทนาวันศุกร์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, มติชน และข่าวสด ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) กรุงเทพฯ 9 กรกฎาคม 2553

บรรยากาศการเสวนาเรื่อง “Black Death โรคห่า กาฬโรค ยุคพระเจ้าอู่ทองฯ” เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก)
สูจิบัตรงานเสวนา “Black Death โรคห่า กาฬโรค ยุคพระเจ้าอู่ทองฯ” เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2553