2554

:

ประวัติคณะ

หนังสือ ประวัติศาสตร์สังคมของชุมชนลุ่มน้ำท่าจีน โดย รศ. สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ หมวดวิชาประวัติศาสตร์ มาจากผลงานวิจัยด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ที่ได้ทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2528-2530 เป็นหลัก ซึ่งผู้เขียนได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ถ่ายภาพ สัมภาษณ์ เก็บเรื่องราวของผู้คน ชุมชน วัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมลุ่มน้ำท่าจีนในขณะนั้นไว้ก่อนที่จะหมดไป 

หนังสือ ประวัติศาสตร์สังคมของชุมชนลุ่มน้ำท่าจีน โดย รศ. สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ หมวดวิชาประวัติศาสตร์ จัดพิมพ์ พ.ศ. 2554