2554

:

ประวัติคณะ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี คณะโบราณคดี คณะโบราณคดีได้จัดงานประชุมวิชาการ เรื่อง 55 ปี คณะโบราณคดี กับการอนุรักษ์และพัฒนามรดกวัฒนธรรมของชาติ” เนื่องในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช เจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ในวันที่ 6–7 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ “55 ปี คณะโบราณคดี กับการอนุรักษ์และพัฒนามรดกวัฒนธรรมของชาติ” โดย คณะโบราณคดี ระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2554