2555

:

ประวัติคณะ

หนังสือ เจดีย์ในศิลปะพม่า-มอญ : พัฒนาการด้านรูปแบบตั้งแต่ศิลปะศรีเกษตรจนถึงศิลปะมัณฑเลย์ โดย ผศ. ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

หนังสือ “เจดีย์ในศิลปะพม่า-มอญ : พัฒนาการด้านรูปแบบตั้งแต่ศิลปะศรีเกษตรจนถึงศิลปะมัณฑเลย์” โดย ผศ. ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ จัดพิมพ์ พ.ศ. 2555