2555

:

ประวัติคณะ

หนังสือ สัตตมหาสถาน : พุทธประวัติตอนเสวยวิมุตติสุขกับศิลปกรรมอินเดียและเอเชียอาคเนย์ โดย ผศ. ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

หนังสือ สัตตมหาสถาน : พุทธประวัติตอนเสวยวิมุตติสุขกับศิลปกรรมอินเดียและเอเชียอาคเนย์ โดย ผศ. ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ จัดพิมพ์ พ.ศ. 2555