2555

:

ประวัติคณะ

รายงานการวิจัยศิลปะปาละและอิทธิพลที่มีต่อศิลปะในประเทศไทย โดย ผศ. ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

หนังสือ ศิลปะไทยภายใต้แรงบันดาลใจจากศิลปะอินเดียแบบปาละ โดย รศ. ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี