2555

:

ประวัติคณะ

งานวิจัยเรื่อง หลักหิน-ใบเสมาในวัฒนธรรมทวารวดีภาคะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดย ผศ. ดร. รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

รายงานการวิจัยเรื่อง “หลักหิน-ใบเสมาในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย” โดย ผศ. ดร. รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ เมื่อ พ.ศ. 2555