2555

:

ประวัติคณะ

งานวิจัย ที่มา รูปแบบและวิวัฒนาการของเจดีย์ทรงระฆังในศิลปะอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 19-24 โดย ดร. ประภัสสร์ ชูวิเชียร ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

รายงานการวิจัยเรื่อง “ที่มา รูปแบบและวิวัฒนาการของเจดีย์ทรงระฆังในศิลปะอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 19-24” โดย ดร. ประภัสสร์ ชูวิเชียร ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ พ.ศ. 2555