ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพธิ์ 1,440 ชิ้น เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก บัญชีนานาชาติ

ส่วนหนึ่งของจารึกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก ในบัญชีนานาชาติ ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)