2556

:

ประวัติคณะ

ในช่วงปี พ.ศ. 2556 คณะโบราณคดีได้ทำการปรับปรุงด้านหน้าอาคารคณะโบราณคดี โดยปรับย้ายทางลงบันไดทางด้านซ้ายของอาคาร ปรับย้ายห้องคณะกรรมการนักศึกษา และปรับปรุงทางเข้าของคณะโบราณคดีขึ้นใหม่ โดยสำเร็จในช่วงต้นปี พ.ศ. 2557

การปรับปรุงด้านหน้าอาคารคณะโบราณคดี ในปี พ.ศ. 2556