2556

:

ประวัติคณะ

พุทธศิลป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย ผศ. ดร. รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง

หนังสือ พุทธศิลป์ลังกา โดย ผศ. ดร. รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2556