2556

:

กิจกรรมนักศึกษา

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และมติชน จัดงานเสวนาอุษาคเนย์ ‘พนมดงเร็ก & ดงรัก : แกนหลักอารยธรรม สุวรรณภูมิ-อุษาคเนย์’ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ตัวแทนนักศึกษาคณะโบราณคดีร่วมเสวนา เล่าประสบการณ์เก็บข้อมูลภาคสนามบริเวณปราสาทพระวิหารในกัมพูชาร่วมกับนักศึกษาโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ในงานเสวนา ‘พนมดงเร็ก & ดงรัก : แกนหลักอารยธรรม สุวรรณภูมิ-อุษาคเนย์’ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2556