2556

:

กิจกรรมนักศึกษา

โครงการเสวนาวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ “จาริกแสวงบุญ : เหตุต้น-ผลตามในศิลปวัฒนธรรมไทยและเพื่อนบ้าน” 22 มิถุนายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ จัดโดย ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี

หนังสือ “ความคิด ความหมาย ความเชื่อ ของการจาริกยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์” เอกสารประกอบโครงการเสวนา “จาริกแสวงบุญ : เหตุต้น-ผลตามในศิลปวัฒนธรรมไทยและเพื่อนบ้าน” โดย ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ วันที่ 22 มิถุนายน 2556