2556

:

กิจกรรมนักศึกษา

เสวนา “ปฐมกาล ตำนานปฐมบท : กำเนิดโลก เกิดต่างวัฒนธรรม” โครงการเผยแพร่ความรู้ ของภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ จัดขึ้นวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เสวนา “ปฐมกาล ตำนานปฐมบท : กำเนิดโลก เกิดต่างวัฒนธรรม” โครงการเผยแพร่ความรู้ ของภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ จัดขึ้นวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556