2557

:

ประวัติคณะ

ภาควิชาภาษาตะวันออก จัดสัมมนาในโครงการวิชาการตะวันออก ประจำปี 2557 เรื่อง “นานาภาษา ในจารึกและเอกสารโบราณไทย” ในวาระเกษียณอายุราชการ 66 ปี รศ. กรรณิการ์ วิมลเกษม เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557

หนังสือ “นานาภาษา ในจารึกและเอกสารโบราณไทย” โดยภาควิชาภาษาตะวันออก ในโครงการวิชาการตะวันออก ประจำปี 2557