2557

:

ประวัติคณะ

สรรพศาสตร์ประวัติศาสตร์ศิลป์ โครงการประชุมวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ เนื่องในโอกาสครบ 40 ปี ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 9-10 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หนังสือ “สรรพศาสตร์ประวัติศาสตร์ศิลป์” เอกสารประกอบโครงการประชุมวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ เนื่องในโอกาสครบ 40 ปี ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2557
การบรรยายทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ ในงาน “สรรพศาสตร์ประวัติศาสตร์ศิลป์” เนื่องในโอกาสครบ 40 ปี ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ วันที่ 9-10 สิงหาคม 2557