2557

:

ประวัติคณะ

ผลงานวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมการสอนเพื่อกระตุ้นให้เกิดความเต็มใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยระดับปริญญาตรี” ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2556 โดย ดร. กำไลทิพย์ ปัตตะพงศ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก

รายงานการวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมการสอนเพื่อกระตุ้นให้เกิดความเต็มใจในการพสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยระดับปริญญาตรี” โดย ดร. กำไลทิพย์ ปัตตะพงศ์ พ.ศ. 2557