2557

:

กิจกรรมนักศึกษา

อาจารย์อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้อ่านและแปลความจารึกอักษรจีนบนแผนทองคำโบราณ ที่พบจาก ต. เขาชัยสน อ. เขาชัยสน จ. พัทลุง ว่าเป็นการบอกชื่อของแหล่งผลิตแผ่นทอง แซ่และชื่อของผู้การันตีหรือผู้รับรองคุณภาพทองคำ และตัวอักษรที่บอกค่าความบริสุทธิ์ของทอง และแผ่นทองลักษณะนี้ที่พบในประเทศจีนจะใช้สำหรับเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าในสมัยโบราณ

แผ่นทองคำมีจารึกอักษรจีนที่ขุดได้จาก ต. เขาชัยสน อ. เขาชัยสน จ. พัทลุง ที่มา : ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช