2557

:

กิจกรรมนักศึกษา

เริ่มโครงการดำรงเสวนาวิชาการ จัดโดยวารสารดำรงวิชาการ คณะโบราณคดี เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้และประชาสัมพันธ์วารสาร ในประเด็นที่น่าสนใจจากบทความของวารสารดำรงแต่ละฉบับ โดย ครั้งที่ 1 เสวนาในเรื่อง “ทบทวนหลักฐานโบราณคดี ภูมินามและธรณีกาลของลุ่มน้ำเจ้าพระยา” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557

โปสเตอร์ โครงการดำรงเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 1 “ทบทวนหลักฐานโบราณคดี ภูมินามและธรณีกาลของลุ่มน้ำเจ้าพระยา” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557 จัดโดยวารสารดำรงวิชาการ คณะโบราณคดี