2557

:

กิจกรรมนักศึกษา

งานเสวนาหัวข้อ "เลื่อนฤทโปสเตอร์ โครงการดำรงเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 1 ทบทวนหลักฐานโบราณคดี ภูมินามและธรณีกาลของลุ่มน้ำเจ้าพระยา” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557 จัดโดยวารสารดำรงวิชาการ คณะโบราณคดีธิ์" : อดีต ปัจจุบัน อนาคต จัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

โปสเตอร์งานเสวนา "เลื่อนฤทธิ์" : อดีต ปัจจุบัน อนาคต” จัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี วันที่ 15 ธันวาคม 2557