2557

:

กิจกรรมนักศึกษา

ค่ายวิชาการโบราณคดี จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2557 รูปแบบกิจกรรมของค่ายวิชาการ ไม่แตกต่างจากค่ายเยาวชนรักษ์ศิลปะ โบราณคดี และวัฒนธรรมพื้นบ้านหรือค่ายมัคคุเทศก์มากนัก คือ การให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีแก่เยาวชน เพื่อให้เยาวชนเกิดจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของโบราณวัตถุสถานที่เป็นมรดกของชาติ มุ่งเน้นในเรื่องของการให้ความรู้และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องประวัติศาสตร์โบราณคดีในพื้นที่ต่างๆ

ค่ายวิชาการโบราณคดี ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 “ตอนย่ำเท้าเหยียบแลง ณ แดนกำแพงเพชร” จ. กำแพงเชร ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน
ค่ายวิชาการโบราณคดี ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “ตอนกลางดงกลางป่า ศรีสัชนาลัย” จ. สุโขทัย ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม