สหรัฐอเมริกาส่งมอบโบราณวัตถุกว่า 554 ชิ้น คืนแก่ประเทศไทย ส่วนมากเป็นโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี จากแหล่งโบราณคดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะแหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียงและภาคกลางบางส่วน

โบราณวัตถุบางส่วนได้นำมาจัดแสดงในนิทรรศการพิเศษ “มรดกศิลป์คืนถิ่นมาตุภูมิ : โบราณวัตถุรับมอบจากสหรัฐอเมริกา” 4 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2558 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร