2558

:

ประวัติคณะ

ภาควิชาภาษาตะวันออก จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “ภูมิปัญญาอาเซียน : เวชศาสตร์ในจารึกและเอกสารโบราณ” เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ การสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในการศึกษาวิจัยทางด้านจารึกและเอกสารโบราณที่เกี่ยวข้องกับตำรายาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นที่แพร่หลาย 

การสัมมนาวิชาการเรื่อง “ภูมิปัญญาอาเซียน : เวชศาสตร์ในจารึกและเอกสารโบราณ” โดยภาควิชาภาษาตะวันออก ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558