สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉายพระรูปร่วมกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องในโอกาสปีมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับมหาวิทยาลัยศิลปากร "ในความทรงจำ"
ที่มา : www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1430289656