2558

:

กิจกรรมนักศึกษา

โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับมหาวิทยาลัยศิลปากร “ในความทรงจำ” เมษายน–พฤษภาคม พ.ศ. 2558 จัดโดย คณะโบราณคดี ร่วมกับ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะมัณฑนศิลป์ คณะดุริยางคศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย สำนักหอสมุดกลาง หอศิลป์ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทรงเปิดงานนิทรรศการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับมหาวิทยาลัยศิลปากร “ในความทรงจำ” ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558
ปกหนังสือเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับมหาวิทยาลัยศิลปากร” จัดทำเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558
แอพพลิเคชั่นมัลติมีเดียบุ๊ค (M book : Multi Media Book) ในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นหนังสือดิจิตอลประเภทมัลติมีเดีย นำเสนอพระราชจริยวัตรอันงดงามตลอดจนพระราชกรณียกิจที่ก่อให้เกิดคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยศิลปากรและวงการด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งพระปรีชาสามารถต่างๆ ของสมเด็จพระเทพฯ ด้วยภาพถ่าย, วิดิโอ, แอนิเมชั่น, ไฟล์เสียง ในรูปแบบแอพพลิเคชั่น บนระบบปฏิบัติการ iOS, Android และ Web ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ที่แอพสโตร์ และเพลย์สโตร์ ในชื่อ sirindhorn&su
แอพพลิเคชั่นมัลติมีเดียบุ๊ค (M book : Multi Media Book) ในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นหนังสือดิจิตอลประเภทมัลติมีเดีย นำเสนอพระราชจริยวัตรอันงดงามตลอดจนพระราชกรณียกิจที่ก่อให้เกิดคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยศิลปากรและวงการด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งพระปรีชาสามารถต่างๆ ของสมเด็จพระเทพฯ ด้วยภาพถ่าย, วิดิโอ, แอนิเมชั่น, ไฟล์เสียง ในรูปแบบแอพพลิเคชั่น บนระบบปฏิบัติการ iOS, Android และ Web ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ที่แอพสโตร์ และเพลย์สโตร์ ในชื่อ sirindhorn&su