2558

:

กิจกรรมนักศึกษา

คณะโบราณคดีจัดงานเสวนาและระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลในชื่อ #Support Nepal เสวนา โบราณคดี แด่ เนปาล” เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 มีเสวนาเรื่อง “สถาปัตยกรรมเนปาล : ประวัติศาสตร์ความทรงจำและการสูญเสีย” โดย รศ. ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี

โปสเตอร์งานเสวนาและระดมทุนช่วยเหลือเหตุแผ่นดินไหวเนปาล “#Support Nepal เสวนา โบราณคดี แด่ เนปาล” จัดขึ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558